MYFYRWYR bwyd brwdfrydig ym meddiannu cegin un o brif fwytai Cymru

MYFYRWYR bwyd brwdfrydig ym meddiannu cegin un o brif fwytai Cymru

Bu dysgwyr cyrsiau Arlwyo a Lletygarwch Coleg Cambria yn paratoi, coginio a gweini bwyd i westeion bwyty Machine House yn yr Orsedd, Wrecsam.

Mae’r lleoliad poblogaidd – a gafodd ei enwi y Bwyty Gorau yng Nghymru yng Ngwobrau Lletygarwch AA y llynedd – yn cydweithio’n agos â’r coleg, a chafodd y bobl ifanc wahoddiad i roi cynnig ar goginio eu ryseitiau eu hunain i gwsmeriaid, gyda’r staff a Kevin Lynn y prif gogydd a pherchennog.

Cynhaliwyd y digwyddiad ar ôl i Cambria lansio academi fwyd newydd gyda’r prif gogydd Bryn Williams, gan roi cyfle i fyfyrwyr weithio a hyfforddi yn ei fwytai enwog, lle byddant yn ennill profiad amhrisiadwy ochr yn ochr â staff cegin a chogyddion gorau’r wlad.

Fel mae’n digwydd, bydd Kevin a’i staff yn ymuno â Bryn ar 31 Ionawr ac yn meddiannu cegin ei fwyty, sydd wedi ennill gwobrau, ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn, gyda phob un ohonynt yn cynhyrchu tair saig fel rhan o fwydlen blasu chwe chwrs.

Mae cydweithio rhwng hoelion wyth y byd coginio a Choleg Cambria yn golygu bod dyfodol y diwydiant arlwyo a lletygarwch yn y rhanbarth mewn dwylo diogel, er bod Kevin yn dweud bod galw mawr am ragor o weithwyr medrus.

“Roedd hi’n bleser cael croesawu’r myfyrwyr i Machine House ac roedd yn gam mawr i mi adael cegin fy mwyty fy hun a’i roi yn eu dwylo nhw,” dywedodd Kevin, sy’n dod o Warrington.

“Dyna rywbeth dwi ddim wedi’i wneud o’r blaen, a dwi erioed wedi eistedd a chael rhywun arall i goginio i mi yma chwaith. Roedd yn dro cyntaf i bob un ohonon ni.

“Mi lwyddon nhw’n dda iawn, roedd y fwydlen a’r bwyd yn ardderchog, ac roedden nhw’n wych wrth groesawu’r gwesteion a gofalu am flaen y tŷ. Roedd y syniadau a gafodd eu cyflwyno ganddyn nhw’n anhygoel ac rydyn ni’n gobeithio cael y myfyrwyr yn ôl yma rhywbryd.”

Roedd pedwar myfyriwr yn gyfrifol am drefniadau blaen y tŷ a’r bwyty, tra bod pum myfyriwr yn y gegin gyda dau ddarlithydd gogydd yn creu bwydlen blasu pum cwrs i dros 20 o westeion.
Dywedodd Kevin ei fod yn cefnogi gweledigaeth Bryn Williams – sydd hefyd yn berchen ar fwytai blaenllaw Somerset House ac Odette’s yn Llundain – a’i fod yn addo gwneud popeth o fewn ei allu i annog y genhedlaeth nesaf o sêr bwyd a diod.

“Dwi’n credu bod yr academi a lansiwyd gan Bryn a’r coleg yn fenter wych sydd ei hangen yn fawr, nid yn unig yng Nghymru ond ym Mhrydain hefyd,” dywedodd y cogydd 47 oed.

“Mae Bryn wedi fy ysbrydoli a dwi’n credu bod fy agwedd tuag at fwyd yn eithaf tebyg. Ei arddull ydi cynhyrchu bwyd syml a blasus ond deniadol, gyda chynhwysion lleol sy’n llawn blas, a dyna’r hyn rydyn ni’n ceisio ei gyflawni hefyd.

“Bydd gallu rhannu’r gegin ag ef yn ddiweddarach y mis hwn yn anrhydedd anferth, ac mae hefyd yn llwyfan gwych i fyfyrwyr Cambria allu dysgu ganddo ef a’i dîm – am gyfle.”

Dywedodd hefyd: “Rwy’n gobeithio y bydd y myfyrwyr yn elwa o hyn i gyd ac yn gweithio’n galed, oherwydd un diwrnod gallent fod yn gwneud hyn eu hunain.

“Machine House yw fy mwyty cyntaf ac mae cael cymaint o ganmoliaeth o fewn tair blynedd o agor yn wych, ond mae hefyd yn brawf o’n hymdrech a’n hymroddiad.

“Dyna pam rydyn ni’n awyddus i gefnogi Bryn a’r coleg a meithrin y genhedlaeth, mae’n ddiwydiant mor gyffrous ac yn un y dylai rhagor o bobl ifanc ystyried gweithio ynddo.”

Ategodd Andy Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Cambria, y geiriau hynny ac mae’n credu bod cael cefnogaeth cogyddion mor ddawnus yn rhoi’r rysáit perffaith iddyn nhw lwyddo.

Dywedodd: “Roedd cael cyfle i feddiannu Machine House am y noson yn brofiad anhygoel i’n myfyrwyr a rhoddodd rhagflas iddyn nhw sut beth ydi gweini bwyd mewn bwyty o’r radd flaenaf.”
“Gyda llawer o ddiddordeb eisoes yn Academi Bryn Williams, rydyn ni mewn sefyllfa gref i ddenu hyfforddeion ifanc brwdfrydig i’r diwydiant, rhywbeth sydd ei angen yn fawr.

“Rydyn ni i gyd yn frwdfrydig am gynnyrch Cymru ac yn darparu llwybrau i gyflogaeth i’r myfyrwyr, gan eu cyfoethogi trwy leoliadau gwaith, ac yn y pen draw, mynd i’r afael â’r galw am gogyddion ifanc, safon uchel. Dyma broblem sydd wedi taro’r maes lletygarwch go iawn.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk

Ewch i: www.machinehouse.co.uk ac i: www.portheirias.com i gael rhagor o wybodaeth am fwytai Machine House a Porth Eirias.